Bảng mã ASCII chuẩn và đầy đủ nhất

5/5 - (14 votes)

Bảng mã ASCII được dùng để hiển thị văn bản trên máy tính và các thiết bị thông tin. Dưới đây là nguồn gốc và bảng mã ASCII đầy đủ nhất.

Bảng mã ASCII là gì?

ASCII là từ viết tắt của American Standard Code for Infomation Interchange (Chuẩn mã trao đổi thông tin Hoa Kỳ), là bộ ký tự, bộ mã ký tự dựa trên bảng chữ cái Latin, dùng trong tiếng Anh hiện đại cùng các ngôn ngữ Tây Âu khác. Bảng mã ASCII thường được dùng để hiển thị văn bản trên máy tính và các thiết bị thông tin. Các thiết bị điều khiển làm việc với văn bản cũng sử dụng bảng mã này.

Bảng mã ASCII chuẩn bao gồm 128 ký tự, có các ký tự điều khiển, ký tự như bảng chữ cái và các dấu. Bảng mã ASCII mở rộng gồm 255 ký tự, trong đó có 128 ký tự của bảng mã chuẩn và các ký tự trang trí, ký tự có dấu…

=> Xem Podcast là gì? Phát hành Podcast như thế nào?

Các ký tự từ 0 – 31 gọi là ký tự hàm bởi chúng thực hiện các hàm thay một ký tự in. Các ký tự này không hiển thị khi sử dụng ứng dụng như Barcode Scanner ASCII String Decoder của DAutomation.

Các ký tự từ 32 – 128 phổ biến ở hầu hết ngôn ngữ và bộ ký tự. Các ký tự từ 127 trở lên khác đối với hầu hết các bộ ký tự.

=> Nghe podcast hay nhất 2021 tại đây

Bảng mã ASCII được công bố làm tiêu chuẩn từ năm 1963 bởi Hiệp hội Tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Có nhiều biến thể bảng mã ASCII khác nhau, phổ biết nhất là ANSI X3.4-1986. Bảng mã ASCII được coi là tiêu chuẩn phần mềm thành công nhất từ trước đến nay.

=> Nghe Podcast Ở Đâu? Tìm Hiểu Về Các Ứng Dụng Nghe Podcast

Bảng mã ASCII chuẩn

Hệ 2
(Nhị phân)
Hệ 10
(Thập phân)
Hệ 16
(Thập lục phân)
Đồ hoạ
(Hiển thị ra được)
010 0000 32 20 Khoảng trống
010 0001 33 21 !
010 0010 34 22
010 0011 35 23 #
010 0100 36 24 $
010 0101 37 25 %
010 0110 38 26 &
010 0111 39 27
010 1000 40 28 (
010 1001 41 29 )
010 1010 42 2A *
010 1011 43 2B +
010 1100 44 2C ,
010 1101 45 2D
010 1110 46 2E .
010 1111 47 2F /
011 0000 48 30 0
011 0001 49 31 1
011 0010 50 32 2
011 0011 51 33 3
011 0100 52 34 4
011 0101 53 35 5
011 0110 54 36 6
011 0111 55 37 7
011 1000 56 38 8
011 1001 57 39 9
011 1010 58 3A :
011 1011 59 3B ;
011 1100 60 3C
011 1101 61 3D =
011 1110 62 3E
011 1111 63 3F ?
100 0000 64 40 @
100 0001 65 41 A
100 0010 66 42 B
100 0011 67 43 C
100 0100 68 44 D
100 0101 69 45 E
100 0110 70 46 F
100 0111 71 47 G
100 1000 72 48 H
100 1001 73 49 I
100 1010 74 4A J
100 1011 75 4B K
100 1100 76 4C L
100 1101 77 4D M
100 1110 78 4E N
100 1111 79 4F O
101 0000 80 50 P
101 0001 81 51 Q
101 0010 82 52 R
101 0011 83 53 S
101 0100 84 54 T
101 0101 85 55 U
101 0110 86 56 V
101 0111 87 57 W
101 1000 88 58 X
101 1001 89 59 Y
101 1010 90 5A Z
101 1011 91 5B [
101 1100 92 5C \
101 1101 93 5D ]
101 1110 94 5E ^
101 1111 95 5F _
110 0000 96 60 `
110 0001 97 61 a
110 0010 98 62 b
110 0011 99 63 c
110 0100 100 64 d
110 0101 101 65 e
110 0110 102 66 f
110 0111 103 67 g
110 1000 104 68 h
110 1001 105 69 i
110 1010 106 6A j
110 1011 107 6B k
110 1100 108 6C l
110 1101 109 6D m
110 1110 110 6E n
110 1111 111 6F o
111 0000 112 70 p
111 0001 113 71 q
111 0010 114 72 r
111 0011 115 73 s
111 0100 116 74 t
111 0101 117 75 u
111 0110 118 76 v
111 0111 119 77 w
111 1000 120 78 x
111 1001 121 79 y
111 1010 122 7A z
111 1011 123 7B {
111 1100 124 7C |
111 1101 125 7D }
111 1110 126 7E ~

=> Xem Top 10 kênh Podcast Tiếng Việt Hay Nhất

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*